Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen. Det ytes stønad til behandling av følgende tannutviklingsforstyrrelser:

  • Amelogenesis imperfecta (ufullstendig emaljedannelse)
  • Dentinogenesis imperfecta ( ufullstendig tannbensdannelse)
  • Tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg)
  • Alvorlig dentindysplasi (meget korte tannrøtter)
  • Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og /eller morfologiske utviklingsforstyrrelser
  • Tannluker pga. retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer